Rekrutacja uczniów

Podstawowe dokumenty:

  1. Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły. Wzór dokumentu dostępny w sekretariacie szkoły.
  3. Ostatnie świadectwo szkolne.
  4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej – Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
  5. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I gimnazjum – Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów.
  6. Zdjęcie legitymacyjne.
  7. Odpis aktu urodzenia.
  8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada).