Podstawowe dokumenty:

 1.  Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.   Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły. Wzór dokumentu dostępny w sekretariacie szkoły.

3.   Ostatnie świadectwo szkolne.

4.   Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej – Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

5.   Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I gimnazjum – Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów.

6.   Zdjęcie legitymacyjne.

7.   Odpis aktu urodzenia.

8.   Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada).