Struktura Ośrodka

Struktura Niepublicznego Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa obejmuje:

klasy specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Uczniowie realizują obowiązek szkolny na I i II etapie edukacyjnym

I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna klasa II

II etap edukacyjny, klasa IV-VI nauczanie przedmiotowe, kończy się sprawdzianem kompetacji

klasy specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Uczniowie realizują obowiązek szkolny na I i II etapie edukacyjnym

I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna klasa I

II etap edukacyjny, klasa V-VI

Niepubliczne Gimnazjum Specjalne obejmuje:

klasy specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Uczniowie realizują obowiązek szkolny na III etapie edukacyjnym

III etap edukacyjny, klasa łączona I, II, III, kończy się egzaminem gimnazjalnym składającym się z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego.

klasy specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Uczniowie realizują obowiązek szkolny na III etapie edukacyjnym

III etap edukacyjny, klasa łączona I, II, po zakończeniu którego uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole przysposabiającej do pracy.

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Jest szkołą ponadgimnazjalną, której głównym zadaniem jest wyposażenie uczniów w wiedzę teoretyczna oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na uzyskanie maksymalnej niezależności życiowej oraz (jeśli jest to możliwe) podjęcie aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, u pracodawców indywidualnych, bądź we własnym gospodarstwie domowym. Obejmuje:

klasy specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku do 24 lat.

Uczniowie uczęszczają do klasy łączonej I – II, w ramach zajęć realizowane są następujące działy:

– znajomości zasad działania i obsługi podstawowych urządzeń oraz sprzętu AGD

– przygotowanie prostych posiłków

– przygotowanie przetworów

– uprawy i pielęgnacji roślin rabatowych oraz doniczkowych

– szycie i prace artystyczne

– prace porządkowe

– prace konserwatorskie

– wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich

– elementy bukieciarstwa

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują przede wszystkim:

-naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika

-kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika

-usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki

-wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

-wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia

-rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia

-kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu

-kształtowanie umiejętności współżycia w grupie

-naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udział w ekspresyjnej aktywności.

Szczególne znaczenie w kształceniu naszej młodzieży mają zajęcia rewalidacyjne, których celem jest korygowanie wad i kompensowanie oraz usprawnianie niezaburzonych funkcji. Uczniowie korzystają ze wsparcia logopedy, psychologa, pedagoga, rehabilitanta i specjalistów prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia kompensacyjno – korekcyjne. Praca dydaktyczno – wychowawcza odbywa się na podstawie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia po diagnozie i ocenie aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego. W ten sposób każdy uczeń może pracować we własnym tempie i zgodnie z posiadanymi możliwościami intelektualnymi.

Do zajęć rewalidacyjnych należą:

-zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

-logopedyczne

-socjoterapeutyczne

-dydaktyczno – wyrównawcze

-gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

-zajęcia usprawniające motorykę małą i orientację przestrzenna

-zajęcia usprawniające percepcję wzrokową

zajęcia usprawniające umiejętności matematyczne

-zajęcia usprawniające samoobsługę